Korkuj.pl
   zaloguj   |   załóż konto
Wyróżnione ogłoszenia
Przedmiot:
Miejscowość:


Regulamin korzystania z portalu Korkuj.pl


 1. Postanowienia wstępne

  1. Usługi są świadczone przez firmę Hawai Media & Entertainment prowadzoną przez Przemysława Auguścika z siedzibą w Jakuszowicach 30A, 28-500 Kazimierza Wielka o numerze NIP 772-230-90-64.
  2. Świadczenie usług przez portal Korkuj.pl odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:
   1. prawa i obowiązki użytkowników portalu Korkuj.pl;
   2. prawa i obowiązki właściciela portalu Korkuj.pl w zakresie świadczonych przez portal usług.

 2. Słownik nazw

  Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Korepetytor - osoba fizyczna zarejestrowana w portalu Korkuj.pl jako korepetytor, udzielająca lub zamierzająca udzielać korepetycji.
  2. Uczeń - osoba fizyczna zarejestrowana w portalu Korkuj.pl jako uczeń, pobierająca lub zamierzająca pobierać korepetycji.
  3. Szkoła - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zarejestrowana w portalu Korkuj.pl, udzielająca lub zamierzająca udzielać instytucjonalnie lekcji, korepetycji, kursów, szkoleń, konferecji oraz zinstytucjonalizowanych zajęć przygotowawczych do wszelakiego rodzaju egzaminów.
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zarejestrowana w portalu Korkuj.pl jako Korepetytor, Uczeń lub Szkoła.
  5. Właściciel portalu Korkuj.pl - firma Hawai Media & Entertainment Przemysław Auguścik, będąca właścicielem portalu Korkuj.pl.
  6. Interfejs Użytkownika - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi:
   1. działania - w zakresie w jakim umożliwia to Regulamin - takie jak m.in. dodawanie, usuwanie, edytowanie i wyszukiwanie ogłoszeń;
   2. realizację prawa do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych.
  7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z portalu Korkuj.pl.
  8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług poprzez portal Korkuj.pl.
  9. Dodatkowe Funkcjonalności - dodatkowe, dobrowolne i odpłatne usługi oferowane przez portal Korkuj.pl uruchamiane z polecenia Użytkownika.

 3. Prawa i obowiązki Użytkownika i Właściciela portalu Korkuj.pl

  1. Użytkownik może korzystać dożywotnio za darmo z portalu Korkuj.pl w zakresie oglądania, wyszukiwania, dodawania, edytowania, usuwania ogłoszeń oraz dodawania i usuwania ogłoszeń innych Użytkowników na Swojej liście z wyjątkiem Dodatkowych Funkcjonalności, które może dobrowolnie dokupić.
  2. Właściciel portalu Korkuj.pl dołoży starań, aby korzystanie z portalu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Właściciel portalu Korkuj.pl nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z usług portalu.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Oznacza to w szczególności:
   1. publikowanie za pośrednictwem portalu Korkuj.pl jedynie treści zgodnych z obowiązującym prawem;
   2. powstrzymanie się od przeprowadzania akcji polegających na masowym umieszczaniu ogłoszeń, grożących zablokowaniem lub zaśmieceniem portalu Korkuj.pl lub mogących spowodować jego nadzwyczajne obciążenie.
   3. powstrzymanie się od publikowania na portalu Korkuj.pl treści szkodliwych społecznie, wulgarnych lub niesprawiedliwie zniesławiających portal Korkuj.pl, jego Użytkowników lub Właściciela.
  4. Właściciel portalu Korkuj.pl jest uprawniony do zablokowania konta w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę portalu Korkuj.pl, Właściciela lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
  5. Właściciel portalu Korkuj.pl jest uprawniony do usunięcia ogłoszeń Korepetytora, jeżeli:
   1. treść ogłoszeń narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu;
   2. jeżeli nie odpowie na periodyczną wiadomość z linkiem potwierdzającym jego dalszą chęć bycia użytkownikiem lub wyświetlania jego ogłoszeń na portalu Korkuj.pl;
   3. w przypadku działania przez Korepetytora na szkodę portalu, Właściciela Korkuj.pl lub innych Użytkowników;
   4. dane z jego ogłoszenia zostały zgłoszone przez Użytkownika/ów jako fikcyjne i Właściciel portalu Korkuj.pl nie był w stanie ich zweryfikować.
  6. O ile to będzie możliwe, Właściciel portalu Korkuj.pl zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze zablokowania konta lub usunięcia ogłoszeń z wyprzedzeniem 5 dni. Zawiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres, którym Użytkownik posługiwał się korzystając z portalu Korkuj.pl.
  7. W przypadku usunięcia konta, Właściciel portalu Korkuj.pl jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia zawartości konta wraz z ogłoszeniami oraz do umożliwienia skorzystania przez innego Użytkownika z loginu usuniętego Użytkownika.
  8. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług portalu Korkuj.pl w każdej chwili, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
  9. Właściciel portalu Korkuj.pl może wypowiedzieć Użytkownikowi świadczenie usług z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc.
  10. Bez uprzedniej zgody Właściciela portalu Korkuj.pl, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług portalu Korkuj.pl. Użytkownik powinien powstrzymać się od udostępniania Loginu lub Hasła osobom trzecim. Użytkownik odpowiada jak za własne za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił Hasło lub Login.
  11. Właściciel portalu Korkuj.pl nie sprzedaje i nie udostępnia żadnych danych personalnych oraz danych dotyczących kont użytkownika (takich jak adres e-mail, nazwa konta) osobom trzecim oraz innym firmom. Wyjątkiem stanowi nakaz sądu lub wymóg wynikający bezpośrednio z przepisów polskiego prawa.
  12. Właściciel portalu Korkuj.pl zobowiązuje się do zachowania całkowitej tajemnicy dotyczącej płatności za usługi udostępnione na portalu Korkuj.pl. Płatności na portalu Korkuj.pl obsługuje DotPay.pl i Właściciel portalu Korkuj.pl w żaden sposób samodzielnie, z pomocą osób trzecich czy z wykorzystaniem portalu Korkuj.pl nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności z wyjątkiem stanu faktycznego (usługa opłacona, usługa nieopłacona). Dane personalne podawane podczas dokonywania płatności, a w szczególności numer konta bankowego, numer karty kredytowej oraz numer telefonu nie są przechowywane w żaden sposób przez portal Korkuj.pl oraz jego Właściciela.

 4. Zakres odpowiedzialności Właściciela portalu Korkuj.pl

  1. Właściciel portalu Korkuj.pl jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu usług, jeżeli jest to spowodowane:
   1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
   2. przyczynami niezależnymi od Właściciela portalu Korkuj.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
  2. Właściciel portalu Korkuj.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem usług.
  3. Właściciel portalu Korkuj.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
  4. Właściciel portalu Korkuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Właściciel portalu Korkuj.pl jest także odpowiedzialny w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  5. Właściciel portalu Korkuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkownika poprzez formularz wysyłania wiadomości w ogłoszeniu.
  6. Właściciel portalu Korkuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła lub Loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła lub Loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Właściciela portalu Korkuj.pl lub przyczyn za które Właściciel portalu Korkuj.pl ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  7. Właściciel portalu Korkuj.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z usług portalu Korkuj.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  8. Właściciel portalu Korkuj.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego korespondencji, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Właściciela portalu Korkuj.pl jest Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną...

 5. Dodatkowe Funkcjonalności

  1. Właściciel portalu Korkuj.pl może udostępnić Użytkownikowi Dodatkowe Funkcjonalności, które:
   1. są dobrowolne,
   2. są odpłatne,
   3. uruchamiane są z polecenia Użytkownika,
   4. rozszerzają możliwości oferowanych usług bezpłatnych lub są nowymi, dodatkowymi usługami,
   5. uruchamiane są okresowo lub ilościowo w zależności od rodzaju abonamentu.

 6. Dodatkowe zastrzeżenia

  1. Właściciel portalu Korkuj.pl zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania usług.
  2. Właściciel portalu Korkuj.pl zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania usług.
  3. Właściciel portalu Korkuj.pl zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności usług, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

 7. Korespondencja

  1. Właściciel portalu Korkuj.pl kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem usług portalu Korkuj.pl na adres e-mail wybrany przez Użytkownika w Formularzu.
  2. Właściciel portalu Korkuj.pl zastrzega sobie prawo do:
   1. przesyłania na adres skrzynki pocztowej Użytkownika treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela portalu Korkuj.pl jak i innych podmiotów,
   2. załączania do listów elektronicznych Użytkowników treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Właściciela portalu Korkuj.pl jak i innych podmiotów.

 8. Reklamacje

  1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Dodatkowych Funkcjonalności portalu Korkuj.pl na reklamacje@korkuj.pl
  2. Właściciel portalu Korkuj.pl rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Właściciel portalu Korkuj.pl poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużenia rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 7-dniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego postanowienia Regulaminu. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Właściciel portalu Korkuj.pl o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Odpowiedź na reklamacje Właściciel portalu Korkuj.pl kieruje na adres Użytkownika, wskazany w Rozdziale VII Punkt 1 Regulaminu.

 9. Zmiany Regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
  2. Właściciel portalu Korkuj.pl zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

[27.05.2018 r.]

Dodaliśmy możliwość logowania się do portalu za pomocą adresu e-mail użytego podczas rejestracji. Do tej pory wymagany był login podczas procesu logowania.

[26.05.2018 r.]

Dodaliśmy politykę prywatności oraz zaktualizowaliśmy regulamin, aby dostosować portal do wymogów RODO.

[26.05.2018 r.]

Usprawniliśmy samodzielną możliwość odzyskiwania dostępu do konta, a także zwiększyliśmy wymogi dotyczące hasła.

więcej »

Płatności obsługiwane przez DotPay
o nas   |   polityka prywatności   |   regulamin   |   współpraca   |   zgłoś problem   |   kontakt

Witamy Uczniu!

Przygotowaliśmy dla Ciebie miejsce gdzie będziesz mógł spokojnie zająć się nauką. Oto funkcjonalności, które Ci oferujemy:

- inteligentna wyszukiwarka,
- Twoja lista korepetycji, gdzie możesz kolekcjononać ogłoszenia,
- terminarz,
- przypominacz (mail, sms) o wyznaczonym terminie korepetycji,
- bazy SuperMemo, które ułatwią Ci przyswajanie wiedzy,
- możliwość wymiany informacji o korepetytorach.

Załóż konto już teraz!

zamknij

Witamy Korepetytorze!

Przygotowaliśmy dla Ciebie miejsce gdzie będziesz mógł spokojnie zarządzać swoim nauczaniem. Oto funkcjonalności, które Ci oferujemy:

- dodawanie, edytowanie i usuwanie ogłoszeń,
- terminarz wraz z przypominaczem (mail, sms),
- bazy SuperMemo, które możesz dodawać i udostępniać,
- udostępnianie innych materiałów uczniom,
- Twoja lista korepetycji innych osób,
- możliwość potwierdzenia tożsamości już wkrótce,
- zatwierdzanie certyfikatów już wkrótce.

Załóż konto już teraz!

zamknij

Witamy Szkoło!

Dla szkół przygotowaliśmy specjalną ofertę, aby sprostać wymaganiom e-rynku. Oto funkcjonalności, jakie Wam oferujemy:

- dodawanie, edytowanie i usuwanie ogłoszeń kursów, warsztatów i konferencji,
- terminarz z przypominaczem (mail, sms)
- Twoja lista korepetycji, gdzie możesz kolekcjononać ogłoszenia,
- bazy SuperMemo, które ułatwią Ci przyswajanie wiedzy,
- możliwość wymiany informacji o korepetytorach.

Załóż konto już teraz!

zamknij

[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.